Diaconaat

De Heere Jezus geeft ons, voordat Zijn lijden en sterven aanvangt een voorbeeld. ‘Want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u zult doen zoals Ik voor u heb gedaan’ (Joh.13:15).

De zorg voor de naaste in nood is ook de grondhouding van de eerste christengemeente, in navolging op de opdracht door Christus gegeven.

De diakenen hebben tot taak leiding te geven aan de gemeente bij het vervullen van haar roeping tot de dienst der barmhartigheid en om namens de gemeente deze taak te behartigen. De diaconale taken die hieruit voortvloeien zijn o.m.:

Naast de zorg in eigen gemeente, heeft de diaconie ook een roeping in het lenigen van de nood van onze verre naasten o.a. via de GZB en Woord en Daad. Dit alles zou niet kunnen zonder de gaven die de gemeente afzondert voor deze doelen bij de diaconiecollecte. 
Ook zijn er de zgn. extra collecten voor uitgekozen doelen. Deze worden regelmatig vooraf in de kerkbode bekend gemaakt.

 

Samenstelling diaconie Wijk 9
In onze wijk zijn de volgende commissies actief:

College van Diakenen: Jan Heijkamp
Diaconie Landelijk en Wereldwijd: Martijn Aangeenbrug
Commissie Jeugd: 
Gerard Landwaart
Gehandicapten, Zieken en Zorg: Arend Klinkhamer
Commissie Ouderenwerk: Jan Heijkamp

De wijk is in de volgende secties verdeeld:

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live Archief

ONTMOETINGSHUIS

Spiesheem 54
Veenendaal
Route berekenen

Vredeskerk Veenendaal
 

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: